มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แด่ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

31 พ.ค. 2022
10

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  แด่ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 แด่ ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่ง รองประธานประเทศ สปป.ลาว และได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ต่อมามหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านและภริยา มีกำหนดการจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 จึงเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แด่ท่านต่อไป

ท่านนายกฯ พันคำ วิพาวัน สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี 6 เริ่มเข้าเป็นรัฐกรของกระทรวงศึกษา กีฬาและธรรมการ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาทฤษฎีมากซ์-เลนิน วิทยาศาสตร์ จากประเทศรัสเซีย ​ด้านประวัติการทำงาน ท่านมีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา อาทิ 1) ส่งเสริมนักศึกษาลาวมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในไทยและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนไทย–ลาว โดยเฉพาะนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่  3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ลาว และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในด้านการศึกษา เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ จากประวัติการทำงานแสดงให้เห็นถึงการมีภาวะการเป็นผู้นำที่โดดเด่น สามารถใช้ความรู้ความสามารถปกครองและพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาโดยลำดับ โดยในพุทธศักราช ๒๕๔๘ ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าแขวง-แขวงหัวพัน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบคู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ดำรงตำแหน่งรองประธานประเทศ สปป.ลาว ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายก หัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี และรองคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรค ผู้ชี้นำเวียกงานปรับปรุงและบูรณะการปกครองแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพลาว-เวียดนาม ​นอกเหนือจากผลงานดังกล่าวข้างต้น ท่านยังเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน กล่าวคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครอง จนเป็นที่ยอมรับนับถือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชน ตลอดจนนักบริหารองค์กรภาครัฐทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และยังประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งในฐานะผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานในระดับอุดมศึกษา เช่น พุทธศักราช ๒๕๒๘ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๓๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติลาว อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางระบบและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

โดยที่ ท่านนายกฯ พันคำ  วิพาวัน เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เป็นผู้มีความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ อันเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างเสริมรากฐานของประเทศให้มั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการบริหารงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่ม จนเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ขอขอบคุณภาพ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

[su_custom_gallery source=”media: 80675,80674,80673,80672,80671,80670,80669,80668,80667,80666,80665,80664,80663,80662,80661,80660,80659,80658,80657,80656,80655,80654,80653,80652,80651,80649,80648,80647,80646,80645,80644,80643,80642,80641,80640,80639,80638,80637,80636,80634,80633″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]