คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโคนมและอุตสาหกรรมโคนม

.
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโคนมและอุตสาหกรรมโคนม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  เป็นตัวแทนของหน่วยงานของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาตามหลักวิชาการผลิตโคนมและอุตสาหกรรมโคนม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 100,000 บาท  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
[su_custom_gallery source=”media: 80471,80430,80432,80433,80434,80435,80436,80437,80438,80439,80440,80441,80442,80443,80444″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]