ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

20 พ.ค. 2022
10
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้ง ได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเพชรแม่โจั ตามประกาศคณะกรรมบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแมโจ้ ประจำปี 2564 มีดังนี้
.
1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน
4. อาจารย์ดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา สังกัดคณะศิลปศาสตร์
.
จากประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565