วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

.

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, อ.ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยคณบดี, นายธวัชชัย มานิตย์ ผอ.สำนักงานคณบดี และ อ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด นำโดย คุณวธัญญู ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน พร้อมด้วย คุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ, คุณปราณี กีฬาแปง ฝ่ายอาวุโสทรัพยากรบุุคคล และคุณอภินันท์ จันทร์แดง ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือทางวิชาการใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กับ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด” ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางด้านวิชาการ บริการวิชาการ งานวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานและเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

.

ข่าว :  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
[su_custom_gallery source=”media: 80245,80246,80247,80248,80249,80250,80251,80252,80253,80254,80255,80256,80257,80258,80259,80260,80261,80262,80263,80264,80265,80266″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]