มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

.

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังวัดแพร่ รวมจำนวน ๖ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ สถาบันอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการนี้ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองคณบดี ได้เดินทางตามหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

.

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

[su_custom_gallery source=”media: 80156,80157,80158,80159,80160,80161,80163,80164,80165″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันต้นแบบเพื่อการพัฒนาจังหวัด