วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและคำแนะนำหลักสูตร Wellness and Spa Business

05 พ.ค. 2022
13

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่าน  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยคุณลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรตินำชม แนะนำหลักสูตรของสถาบัน และร่วมประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชา 10603350 Wellness and Spa Business

เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุค New Normal วิถีชีวิตใหม่ปรับตัวหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งพัฒนาฝีมือแรงงานด้านบริการสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ ความงาม และสปา ที่มีมาตรฐานในอนาคต  ณ  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

[su_custom_gallery source=”media: 80080,80081,80082,80083″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน