ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03 พ.ค. 2022
15

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ ต้อนรับ ดร.ดนฺช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2Tฯ โดย นายกลัาณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง และแนะนำคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และในช่วงบ่าย เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ U2T วิทยาลัยชุมชนแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม ต.แม่ยม อ.เมือง จังหวัดแพร่ และในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และคณาจารย์ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ และผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อแฮ ต้อนรับ ดร.ดนฺช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ และอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดแพร่ บทบาทและผลการดำเนินงานของ อว. ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T ของแต่ละสถาบันในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดย ผศ. ญาณิศา โกมลสิริโชค มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.มนัส จันทร์พวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และอาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน โดย คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน อว. ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ไร่ธนโชติ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะฯ และชมกิจกรรมสาธิตการผลิตน้ำช่อดอกมะพร้าวและโกโก้ ของ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ออกเดินทางไปไร่เพิ่มพูน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่ตำบลช่อแฮ และชมผลิตภัณฑ์ 12 ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล โดย คณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับคณะทำงานโครงการ U2T ตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

 

[su_custom_gallery source=”media: 80040,80039,80038,80037,80036,80035,80034,80033,80032,80031,80030,80029,80028,80027,80026,80025,80023″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันต้นแบบเพื่อการพัฒนาจังหวัด