วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27 เม.ย. 2022
9

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือ “ธัชชา” ในการพัฒนาทางวิชาการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง การพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัย พัฒนากําลังคน ทุนทางปัญญา และส่งเสริมการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา ชุมชน สังคม บูรณาการเชื่อมโยงจากในระดับประเทศสู่ระดับโลก และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา การผลิตและการพัฒนาครู บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของประเทศ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

[su_custom_gallery source=”media: 79924,79923,79922,79921,79920,79918,79917″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]