อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)

04 เม.ย. 2022
10
.
 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)
🚩 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจำนวน 7 ทีมซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นก่อนการแข่งขัน ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
🎉 ทีมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด 50,000 บาท ได้แก่
ทีม KitpyFed
ผลงาน KitpyFed อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับวัยเด็ก
โดย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะสัตว์ศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ทีมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด 30,000 บาท ได้แก่
🎉 ทีม Meat for Life by SMART GIFT
ผลงาน MEAT FOR LIFE นวัตกรรมการสืบพันธ์และการคัดเลือกทางพันธุกรรมโค โดย ศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
🎉 ทีมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด 20,000 บาท ได้แก่
ทีม ลูซีนมิกซ์
ผลงาน ผงดาวเรืองอินทรีย์เพื่อบำรุงสุขภาพจอประสาทตาผสมวิตามินและโพรไบโอติก
โดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน และ คณะสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น คณะผลิตกรรมการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
🎉 ทีมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด 10,000 บาท จำนวน 4 ทีม ได้แก่
ทีมรักษ์ใบ
1) ผลงาน “Fine Wax Spray”สเปรย์ฉีดพ่นเคลือบเงาไม้ใบและป้องกันแมลง
โดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ และ สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินันท์ นันตัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
2) ทีม Fertilizing crab men
ผลงาน ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากซากปูนาที่เหลือใช้
โดย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3)ทีม Star Whale Tech
ผลงาน แอปพลิเคชันวินิจฉัยอาการสัตว์เลี้ยง โดยใช้ Machine Learning
โดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
4)ทีม เด็กมีเรื่องเล่า
ผลงาน แพลตฟอร์มท่องเที่ยวในโลกเสมือน
โดย นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสารดิจิทัล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[su_custom_gallery source=”media: 79738,79739,79741,79742,79743,79744,79745,79746,79747,79748,79749,79750,79751,79752,79753″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญและพร้อมเปิดให้บริการรักษาสัตว์อย่างเป็นทางการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 85 สำหรับหลักสูตร 2 ปี (New Era to the Next Normal)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase