มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

30 มี.ค. 2022
10
.
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์วิระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ แล้วบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งต้องใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูอาจารย์ นักศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน คือ ขาดความพร้อมของอุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และทักษะการใช้งานโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ แต่อย่างไรตาม มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขไปบ้างแล้ว
จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาเพื่อสกัดสารที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และนำไปผลิตเป็นเวชภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพรและการแปรรูปเชิงพาณิชย์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชามีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตสูง อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตต่อไป
.
ข่าว : คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญและพร้อมเปิดให้บริการรักษาสัตว์อย่างเป็นทางการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 85 สำหรับหลักสูตร 2 ปี (New Era to the Next Normal)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase