วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ชมรมกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม สาขาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ม.แม่โจ้-ชุมพร รับรางวัล “Green Youth” ระดับประเทศ เกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน ประจำปี 2563

29 มี.ค. 2022
6
.
วันที่ 28 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว      ทั้งนี้ ชมรมกองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม สาขาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ได้รับการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน โดยมีผู้ช่วยศาสตร์จารย์อำนาจ รักษาพล เป็นที่ปรึกษาชมรม   อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล “Green Youth” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนช่วยยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green University ) ในระดับสากลต่อไป
.
[su_custom_gallery source=”media: 79598,79599,79600,79601,79602,79603,79604″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
.
ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร