มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 85 สำหรับหลักสูตร 2 ปี (New Era to the Next Normal)

29 มี.ค. 2022
13
.
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.10 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้โอวาท และบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรัชญา คติพจน์และคำสอนลูกแม่โจ้แก่นักศึกษารุ่นที่ 85 (หลักสูตร 2 ปี ) ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
[su_custom_gallery source=”media: 79591,79592,79593,79594″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน