สป.อว. ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินการ ม.แม่โจ้ มหาวิทยาลัยต้นแบบด้วยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่

26 มี.ค. 2022
8
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมพาลงพื้นที่ดำเนินการจริงภายในมหาวิทยาลัย โดย ส.ป.อว. นำทีมโดยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือมหาวิทยาลัยต้นแบบของโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานดังกล่าวและนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละด้าน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ตามนโยบายการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยในปี 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง” จำนวน 88,706,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะต้องส่งมอบผลผลิตตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (จำนวน 9 ตัวชี้วัด) MJU Enhancing SMEs and New Entrepreneurs with Smart and Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI) มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีอัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร ความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล เครือข่ายความร่วมมือ และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางและมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนผลผลิตการดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วง อันจะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สอดคล้องกับแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมขับเคลื่อนการพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”
และในช่วงบ่ายคณะตรวจเยี่ยมได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน ม.แม้โจ้ 3 แห่งคือ
.
1. โรงเรือนกัญชาระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์และพาณิชย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
เป็นฐานเรียนรู้แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ท างการแพทย์กับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม เป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเชียน
.
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บ่มเพาะ ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นตัวเร่งประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมด้านนี้ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นสอนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมให้นักศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยฝึกฝนการคิดนอกกร้อบ การลองผิดลองถูก ฝึกทำต้นแบบงานวิจัยที่รับโจทย์ปัญหามาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ขายได้หรือนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจของตัวนักศึกษา
.
3. MU Library Learning Space ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายประเภทและมีความยืดหยุ่นตอบสนองรูปแบบการทำงานกิจกรรมกลุ่ม และการทำงานอิสระเป็นรายบุคคล เช่น ห้องเรียน ห้องอบรม ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง และพื้นที่ตามอัธยาศัย มีบริการด้านเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีวัสดุ เครื่องมือ อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน สำหรับวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และรองรับความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ทั้งคนภายในและภายนอกเข้าร่วมได้โดยวางกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้บริการเป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษา อาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการธุรกิจ และคนทำงานทั่วไป
.
สำหรับผลผลิตตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงาน มีหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินการในโครงการ จำนวน 53 กลุ่มวิสาหกิจ/ธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แพร่ เชียงราย น่าน สุโขทัย ลำปาง พิจิตร ตาก และขอนแก่น ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงและจะต้องส่งมอบ ได้แก่
1. แผนการสนับสนุนด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. จัดทำ Module สำหรับฝึกอบรมผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น Credit bank/ Non-degree
3. มีพื้นที่ผลิตการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรและอาหา เพื่อพัฒนาเป็น Co-Working Space และ Maker Space
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย โดยจำแนกเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (non-food) และกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
5. พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ และ วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษา
6. มีจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา และออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครอบคลุมวงจรธุรกิจ เช่น การแปรรูปพืช สัตว์ ประมง การส่งเสริมการตลาด การจำหน่าย การออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และระบบเกษตรอัจฉริยะ ครอบคลุมทุกวิทยาเขต
8. จำนวนธุรกิจใหม่ (SMEs) ซึ่งสร้างธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย จำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร (food) กลุ่มธุรกิจเกษตรและชีวภาพ (non-food) และกลุ่มธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ
9. จำนวนตลาดหรือช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้พัฒนาตลาดหรือช่องทางที่ครอบคลุมทุกวิทยาเขตและระบบออนไลน์
จากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมให้ตรงตามแผนงาน และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น
.

ข่าว : สำนักนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

[su_custom_gallery source=”media: 79561,79562,79563,79564,79565,79566,79567,79568,79569,79570,79571,79572,79573,79574,79575,79576,79577,79578″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]