วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3

17 มี.ค. 2022
6

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (Online Conference ผ่าน Microsoft Teams) พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์จำนวนทั้งหมด 217 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ

ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษของคณาจารย์ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ 3 ท่านได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิช นัทธี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Gait Recognition using Machine Learning Techniques”
2.ดร.ก่อศักดิ์โตวรรธกวณิชย์ผู้จัดการระบบนิเวศและบ่มเพาะธุรกิจ Startup สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) บรรรยายพิเศษ เรื่อง “อุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห”
3.ศาสตราจารย์ดร.อลิสา วังใน อาจารย์ประจ าหลักสูตรชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ – จากแลปสู่ห้าง”

พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยโดยมีการแบ่งออกป็น 5 หมวดหมู่การนำเสนอได้แก่ 1.กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม 2.กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ 3.กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.กลุ่มเคมี และนวัตกรรม เคมีอุตสาหกรรม 5.กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ โดยจัดการนำเสนอเป็นภาคบรรยายทั้งหมด 11 กลุ่มและภาคโปสเตอร์อีก 6 กลุ่ม ซึ่งการประชุมนำเสนอในครั้งนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams เท่านั้น

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

[su_custom_gallery source=”media: 79446,79445,79444,79443,79442,79441,79440,79439,79438,79437,79436,79435,79434,79433,79432,79431,79430,79429,79428,79427,79426,79425,79424,79423,79422,79421,79420,79419,79418,79417,79416,79415,79414,79413,79412,79411,79410,79409,79408,79407,79406,79405,79404,79403,79402,79401,79400,79399,79398,79397,79396,79395,79394,79393,79392,79391,79390,79389,79388,79387,79386,79385,79384,79383,79382,79381,79380,79379,79378,79377,79376,79375″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (online conference)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
ม.แม่โจ้ มอบเม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด และน้ำยาบ้วนปาก ให้จังหวัดเชียงใหม่