วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (รุ่นที่ 1) จำนวน 50 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (รุ่นที่ 1) จำนวน 50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
* รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยต้องเรียนรายวิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
* สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18.50 -29.90 กก/ม2
* อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
* วันรับสมัคร www.admissions.mju.ac.th : วันที่ 10 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
* ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความ หรือบทความ ด้วยลายมือ จำนวน 1 หน้า A4 หัวข้อ “ความคาดหวังในการเรียนพยาบาลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดยจัดส่งพร้อมใบสมัคร
* วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 เมษายน 2565
* วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23-25 เมษายน 2565 (พร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และรายงานผลการตรวจร่างกาย)
* วันประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
* วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 45,000 บาท : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ : ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5387 3460 , 0 5387 3455