สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase

04 มี.ค. 2022
12
.
ว้นพุธที่ 2 มีนาคม 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase โดยเป็นกิจกรรมการบรรยายแนะนำการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีตัวแทนคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้น ปวส. 2 รวมจำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่     วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ณ 2477 Bar & Bistro ศูนย์ศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (International Gastronomy Tourism Centre : IGTC) ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ และ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
ข่าว : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
.
[su_custom_gallery source=”media: 79161,79162,79163,79164,79165,79166,79167,79168,79169,79170″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สังกัด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและคำแนะนำหลักสูตร Wellness and Spa Business
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) โดย ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Startup Gate Pitching Challenge)
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญและพร้อมเปิดให้บริการรักษาสัตว์อย่างเป็นทางการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา