วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และตั้งปฏิญาณว่าจะสืบสานเจตนารมณ์ และธำรงไว้ซึ่งหลักการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะธำรงไว้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ร่วมใจกันบริหารงานสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสียสละ อดทนและเป็นธรรม จะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลสมาชิก ตลอดจนเผยแพร่อุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลาย ในการนี้นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ถวายพวงมาลาสักการะพระบิดาฯ พร้อมทั้งกล่าวสดุดี เนื่องในวาระครบรอบ 106 ปี การสหกรณ์ไทย ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มแนวทาง วิธีการสหกรณ์มาใช้แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามหลักการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนทำให้วิธีการสหกรณ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ

[su_custom_gallery source=”media: 79029,79030,79031,79032,79033,79034,79036,79037,79038,79039,79040,79041,79042″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]