วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 (17 กุมพันธ์ 2565))

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44) โดยในวันนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,721 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท – ป.เอก) จำนวน 50 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,671 ราย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 4 ราย ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย และรับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 5 ราย
ในการนี้

  • นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • นายมนัส ก้อนแก้ว (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 50) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ จำกัด รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
  • นายพิศาล ตันสิน (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49) ที่ปรึกษางานด้านการจัดภูมิทัศน์ และ อาจารย์พิเศษ รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  • นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บ.เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
  • นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น ๖๒) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติกา บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 5 ราย

  • นายประธาน ปิ่นแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49 ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้ถือหุ้น บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกั และ ประธานกรรมการ บริษัท 9แกลเลอรี่ จำกัด
  • นายวุฒิชัย ม่วงมัน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
  • นายชะนะกร วิเศษ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และ บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
  • นายเฉลิมศักดิ์ สีหะไตร ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 56 กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผึ้งทิพย์ หนองคาย และ บริษัท ยู ซี เอส โลจีสติกส์ จำกัด
  • นายชนินทร์ ทรงเมฆ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 59 ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกสิกิจ และ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด