วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565)

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) เป็นวันแรก โดยในวันนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,523 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท – ป.เอก) จำนวน 62 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,461 ราย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 ราย ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย และรับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายในการนี้

  • นายมีศักดิ์ ภักดีคง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • นายขุนศรี ทองย้อย (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 51) ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่
  • นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • นายนิกร กิจการค้า (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 36) ประธานกรรมการบริษัท อนิมาเฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
  • นางวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด รับพระราชทานปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  • นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 48) กรรมการผู้จัดการบริษัท ช้างทองต้นไม้ประดับนำเข้า-ส่งออก จำกัด ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • นายศุภชัย สุระชิต (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49) ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภรัชการเกษตร รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • นายอเนก รัตน์รองใต้ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ รุ่น 51) เกษตรจังหวัดอุดรธานี (ผู้อำนวยการระดับสูง) รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • นายนราธิป หิรัญวุฒิกุล เจ้าของกิจการ บริษัท นรา ดิจิตอล วีดีโอโปรดักชั่น จำกัด, ผู้ดูแลระบบและ เว็บมาสเตอร์ www.cm108.com รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • นางบุหงา บุตรชา(ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 50) เจ้าของกิจการโรงงานยาสูบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศเรืองศิริวัฒนา รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท

[su_custom_gallery source=”media: 78791,78792,78793,78794,78795,78796,78797,78798,78799″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]