วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่

31 ม.ค. 2022
22

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่ จำนวน ๑๑ โรงเรียนดังนี้ ๑.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ๒.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ๓.โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ๔. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ๕. โรงเรียนลองวิทยา ๖. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ๗.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ๘. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ๙.โรงเรียนสองพิทยาคม ๑๐. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ๑๑. โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดี โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ ๑. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ๒. ปลูกฝังเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ๔. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมจับมือบุคลากรทางการศึกษาในจังวัดแพร่ื และทุกหน่วยงาน พัฒนาเยาวชน ประชาชน พี่น้องชาวแพร่ทางด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

[su_custom_gallery source=”media: 76950,76951,76952,76953,76954,76955,76956,76957,76958,76959,76960,76961,76962,76963,76964″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน