วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คนเชียงใหม่ร้อยละ 53.19 เห็นว่าปัญหาหมอกควัน จะรุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 78.75 เตรียมจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 426 ราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 ในหัวข้อ คนเชียงใหม่กับปัญหาสถานการณ์หมอกควัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นคนเชียงใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่และวิธีการเตรียมตัวรับมือปัญหาหมอกควัน ผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.44 เห็นว่าสถานการณ์หมอกควันในปีนี้จะรุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังมีการเผาซ้ำซากเหมือนเดิมเป็นประจำทุกๆปี รองลงมา ร้อยละ 20.66 เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในปีนี้จะรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการเผาเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันทั้งการเผาในบริเวณบ้านเรือนและการเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงสภาพอากาศปิดทำให้เอื้อต่อการเกิดปัญหาหมอกควันได้ง่ายมากขึ้น และร้อยละ 16.90 เห็นว่าสถานการณ์หมอกควันจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อสอบถามถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.56 เห็นว่าเกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร รองลงมาร้อยละ 26.15 เห็นว่าเกิดจากการลักลอบเผาป่า เพื่อหาประโยชน์ ร้อยละ 17.43 เห็นว่าเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ป่า ร้อยละ 15.02 เห็นว่าเกิดจากปัญหาควัน/เขม่ารถยนต์สะสม และร้อยละ 4.84 เกิดจากลักษณะของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแอ่งกระทะทำให้เอื้อต่อการเกิดปัญหาหมอกควัน

เมื่อสอบถามถึงระดับความสำเร็จของมาตรการที่ภาครัฐใช้แก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.52 เห็นว่าสามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้ในระดับ ปานกลาง  รองลงมาร้อยละ 27.82 เห็นว่าสามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้ในระดับ น้อย ร้อยละ 24.53 เห็นว่าสามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้ในระดับ มาก และร้อยละ 6.13 เห็นว่าสามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้ในระดับ มากที่สุด

เมื่อสอบถามการเตรียมตัวป้องกันและรับมือกับปัญหาหมอกควัน พบว่า ร้อยละ 56.34 มีการเตรียมตัวในการป้องกันและรับมือกับปัญหาหมอกควันไว้แล้ว โดยอันดับ 1 ร้อยละ 78.75 ได้แก่ การเตรียมจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควัน เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น อันดับ 2 ร้อยละ 32.92 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันจำนวนมาก อันดับ 3 ร้อยละ 19.20 จัดเตรียมสถานที่อยู่อาศัยให้สะอาด เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นควัน  ทั้งนี้ประชาชนมีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ดังนี้ 1) ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ 2) กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้กระทำผิด เช่น การลักลอบเผา 3) ภาครัฐควรมีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาหมอกควันถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ  ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก สิ่งหนึ่งคือจะต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา ในการลดปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การงดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การงดการเผาในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น เพื่อให้ปัญหาสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงามดังเดิม

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แม่โจ้โพลล์ เปิดผลสำรวจ สังคมไทย ยอมรับเพศทางเลือกท่วมท้น ร้อยละ 89.93
Clipping (แม่โจ้โพลล์ )เห็นด้วยปลดล็อกกัญชา โพลเชื่อช่วยลดนำเข้ายา นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2565
สถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง ชาวสวนลำไยหวั่นทำราคาลำไยตกต่ำ เหตุจากระบบขนส่งและการส่งออกที่เข้มงวด
คนไทย ร้อยละ 80.98 ใช้สมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 95.33 ควรมีการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพร อย่างแพร่หลายมากขึ้น
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย”
How twitter can teach you about celebrity houses