ม.แม่โจ้ จัดสัมมนา ทบทวนยุทธศาสตร์และทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

21 ส.ค. 2019
11

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563” พร้อมทั้งมอบนโยบายสำคัญ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสัมมนาในครั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์กร เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ เป็นการเตรียมพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

[su_custom_gallery source=”media: 768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786″ width=”170″ height=”170″]