ม.แม่โจ้ – รพ.สันทราย รับมอบต้นแบบ“PETE เปล- เต็นท์ความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายและแยกผู้ป่วย” ผลงานการต่อยอดวิจัย สู่นวัตกรรมมาตรฐานสากล จาก เอ็มเท็ค สวทช. ร่วมรับมือสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – ต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และเต็นท์ความดันลบ ผลงานการ ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ จากทีมวิจัย เอ็มเท็ค สวทช. ให้แก่สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-Being Hospitech และโรงพยาบาลสันทราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมส่งมอบนวัตกรรม โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมชมการสาธิตการใช้งาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบนโยบายจากท่าน ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้มาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเป็นการทำงานและประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย ทีมแพทย์ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงร่วมกับอำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย ได้ดำเนินการเปิด MJU Well-Being Hospitech เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว (Community Isolation หรือ CI) เพื่อแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากผู้ใกล้ชิดที่ไม่ติดเชื้อ ป้องกันการติดเชื้อภายในครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แต่เนื่องจากศูนย์พักคอยไม่มีห้องแยกผู้ป่วย ทำให้ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจภายในศูนย์ได้ เต็นท์ความดันลบ HI PETE จำนวน 5 ชุด ซึ่งได้รับมอบจาก เอ็มเทค สวทช. ที่ร่วมกับ สวรส. และ สกสว. สนับสนุนในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับศูนย์พักคอยในการช่วยแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากผู้ที่ไม่ติดเชื้อ เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย รวมทั้งช่วยลดสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย โดยความคาดหวังว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะได้ใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ต่อไปด้วย”

ด้านนายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันนี้ว่า “เปลความดันลบมีความจำเป็นอย่างมากต่อทุกโรงพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีเปลความดันลบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด วันนี้ โรงพยาบาลได้รับมอบ พีท (PETE) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ จะช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรผู้อยู่หน้างานได้อย่างมาก โดยเปลความดันลบนี้จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสะดวกในการนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์-ซีที สแกนปอด หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ เพราะไม่ต้องนำผู้ป่วยออกจากเปล ทั้งนี้หากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โรงพยาบาลสามารถใช้เปลดังกล่าวกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ต่อไป”

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงพยาบาลสันทราย นายอำเภอสันทราย และคณะทำงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 76297,76298,76299,76300,76301,76302,76303,76304,76305,76306,76307,76308,76309,76310,76311,76312,76313,76314,76315″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน