มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

16 ธ.ค. 2021
11

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในการประกวดผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมดดังนี้

ผลงานจากการประกวดระดับนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน

รางวัล “ASEAN Energy Awards, 2021 Renewable Energy: Special Submission”
ผลงานเรื่อง Utilization of low Temperature Geothermal Energy for a Combined Cooling Heating and Power (CCHP) System
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผลงานจากการประกวดระดับชาติ จำนวน 8 ผลงาน 

 1. รางวัล รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน: ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy)
  การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
  ผลงานเรื่อง การผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 2. รางวัล รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานสร้างสรรค์กลุ่มสถาบันการศึกษา
  ผลงานเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากความร้อนทิ้งกลับคืน กรณีศึกษาจากเตาเผาขยะติดเชื้อทางการแพทย์
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 3. รางวัล รางวัลระดับดี : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ผลงานเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนจากขยะติดเชื้อทางการแพทย์
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 4. รางวัล รางวัลระดับดีมาก : การประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม
  รางวัล รางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)
  ผลงานเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 5. รางวัล รางวัล Gold Award พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท
  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)
  ผลงานเรื่อง ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ  คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  มณีชูเกตุ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ สังกัดคณะวิศวกรรมฯ
 6. ผลงานเรื่อง การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ สำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ นายสุรเดช ไชยมงคล นายสมชาย อารยพิทยา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
 7. รางวัล รางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo2021)
  ผลงานเรื่อง ธนาคารปูม้าบ้านดอนสาม (ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร
  โดย อาจารย์ วีรชัย เพชรสุทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
 8. รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021)
  ผลงานเรื่อง ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท้องโตนด จังหวัดชุมพร
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

ผลงานจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จำนวน 1 ผลงาน 

 

ผลงานเรื่อง ข้าวหอมไทย พันธุ์ใหม่ หอมแม่โจ้ 9
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้ 9 ชั้นพันธุ์คัด โดยเข้าร่วมเสนอในงานพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้ 9 จัดโดยสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายพันธุ์เมล็ดข้าว วันที่ 9 ธันวาคม 64 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  แสงทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ข่าว :  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

[su_custom_gallery source=”media: 76219,76220,76221,76222,76223,76224,76225,76226,76227,76228,76229,76230,76231,76232,76233″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
วศ.ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบ-รับรอง (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ม.ค. 2565)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด (ลงนามออนไลน์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน
พิธีมอบ โค – กระบือ ให้แก่เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2563