วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยพบปะบุคลากร เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย

10 ธ.ค. 2021
11
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2564  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย การพบปะบุคลากรครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาลัย และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารคณะและบุคลากรคณะ เพื่อนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าว : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
[su_custom_gallery source=”media: 76188,76189,76190,76191,76192,76193,76194,76195,76196″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สังกัด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและคำแนะนำหลักสูตร Wellness and Spa Business
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอบรมหลักสูตรให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรพื้นบ้านและกัญชา)
ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม Co Kitchen “สำรับกินดี” ในหัวข้อ “เจาะลึก ตำรับอาหารบ้านตึก”
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)