วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ น้องวโรดม วงศ์สาย นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแนวความคิดการออกแบบศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา (ประเภทนักศึกษา)

 

👏👏👏 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
🎊 ขอแสดงความยินดีกับ น้องวโรดม วงศ์สาย นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5
ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดแนวความคิดการออกแบบศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา (ประเภทนักศึกษา) ภายใต้ชื่อทีม WA2906
จากจำนวนผลงานนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 94 ผลงานทั่วประเทศ
และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูลจาก : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์