มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “WEE Talk #2 (2021)” อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร เปิดเวทีให้บุคลากรมีร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัย

30 พ.ย. 2021
13

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 “WEE Talk#2(2021)” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ Ms Team ถ่ายทอดสัญญาณจาก สตูดิโอกองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารแม่โจ้ 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และรับทราบแนวทางนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงความพร้อมทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ / แผนปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 / ยุทธศาสตร์ อว. /Platform Reinventing University การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 และ GO. Eco. University ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 การบูรณาการสู่แผนบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และแผนพัฒนาส่วนงาน (MJU as One) โดยมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

พร้อมทั้งได้เปิดเวทีให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้เสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัย และตอบข้อซักถามของบุคลากรในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Ms Team เป็นจำนวนมาก

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้  https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4382&lang=th

[su_custom_gallery source=”media: 75963,75964,75965,75966,75967,75968,75969,75970″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน