วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด เปิดตัว น้ำดื่มและน้ำแร่ MJU อย่างเป็นทางการ

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด โดยสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำแร่ ภายใต้เครื่องหมาย MJU และศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในอนาคต อันจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) ซึ่งจะมีการดำเนินงานด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โครงการนี้จึงเป็นการริเริ่มสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำแร่ ภายใต้เครื่องหมาย MJU พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ด้านกัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์” ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างสูง ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้เกียรติบริษัทสร้างความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในครั้งนี้ และในฐานะของศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็น   ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในระยะแรก บริษัทจะดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และน้ำแร่ ตราแม่โจ้ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาและวิจัยพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อม ซึ่งบริษัทมีแผนในการนำผลการวิจัยดังกล่าวต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่เพื่อสุขภาพด้วย

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์” กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวิจัยนี้ สามารถตอบโจทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals,SDGs) อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) การใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bioeconomy Circular Economy Green Economy, BCG model) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) ทำการหลอมรวมองค์ความรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยสร้างความเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ โดยหนุนเสริมนักวิจัยในทุกศาสตร์ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นฐาน ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตร และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

ข่าว : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

[su_custom_gallery source=”media: 75835,75836,75837,75838,75839,75840,75841,75842,75843,75844,75845,75846,75847,75848,75849,75850,75851,75852,75853,75854,75855,75856,75857,75858″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน