วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หารือความร่วมมือและสนับสนุนวิชาการ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

10 พ.ย. 2021
10

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่พระองค์ทรง เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและไว้วางพระราชหฤทัยให้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมหารือความร่วมมือและสนับสนุนวิชาการกับมูลนิธิโครงการ สำหรับการร่วมหารือครั้งนี้ประกอบไปด้วย ความร่วมมือด้านการวิจัย ความร่วมมือด้านงานบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดตั้งและดำเนินงานของสถาบันเรียนรู้ ด้านสนับสนุนอาคารสถานที่และพื้นที่ดำเนินงาน สนับสนุนและประสานงานการจัดงานโครงการหลวง และด้านอื่นๆ  พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อครั้งที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย รวมทั้งเหล่าคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วม สนองงานโครงการตามพระราชดำริส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่ชาวเขาบนพื้นที่สูง ในฐานะอาสาสมัครตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ต่อมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนับสนุน บุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนคณาจารย์ร่วมเป็น คณะทำงานและสนับสนุนด้านการวิจัยในพื้นที่โครงการหลวงและได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

 

ภาพ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 75494,75495,75496,75497,75498,75499,75500,75501,75502,75503,75504,75505,75506,75507,75508,75509,75510,75511,75512,75513,75514,75515,75516,75517″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]