วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

วาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตย์ฯ “ฅน ต้น แบบ”

ด้วยในวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้ เป็นวาระครบรอบ 15 ปี ที่คณะได้มีการพัฒนาบัณฑิตเพื่อมุ่งสู่วิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในวาระดังกล่าวจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสานความสัมพันธ์ในระดับหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวข้อง ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความภาคภูมิในความเป็นอัตลักษณ์โดยองค์รวม

ซึ่งมีการคัดเลือกศิษย์เก่าของคณะที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น “ฅน + ต้น +แบบ” ครบรอบ 15 ปี 15 บุคคลต้นแบบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน และนับเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดี ความรัก และความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ องค์กรภายนอก ที่เป็นเครือข่ายทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลียแม่โจ้ เป็นผู้มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่า “ฅน + ต้น +แบบ” โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
1. อาจารย์พิศาล ตันสิน รุ่นที่ 1
2. คุณชุมพล ปรัง รุ่นที่ 4
3. คุณบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ รุ่นที่ 6
4. คุณประหยัด ชินราช รุ่นที่ 7
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ รุ่นที่ 10
6. คุณจักรกริช โล่ห์ติวิกุล รุ่นที่ 15

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
1. คุณวิทยา กาญจนโกศล รุ่นที่ 1
2. คุณธีร์ นันทวริศ รุ่นที่ 1
3. คุณภูริทัต คุณุรัตน์ รุ่นที่ 3
4. คุณแสงธรรม นิสสภา รุ่นที่ 3
5. คุณจิรเศรษฐ์ ยกดี รุ่นที่ 4
6. คุณพลัง สิทธิถาวร รุ่นที่ 4

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
1. คุณจักรพันธ์ จันทร์ศรี รุ่นที่ 1
2. คุณวิชชานนท์ เกษตร รุ่นที่ 4
3. คุณวุฒิชัย ใจเสมอ รุ่นที่ 7

 

ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

[su_custom_gallery source=”media: 75396,75397,75398,75399,75400,75401,75402,75403,75404,75406,75407,75408,75409,75410,75411,75412,75413,75414,75415,75416,75417″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
นักศึกษา คณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดออกแบบบ้าน ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วาระครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำหนดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
บัวขาว ป.ประมุข ประธานกรรมการมูลนิธิบัญชาเมฆและคณะ ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพัฒนาค่ายกีฬาสำหรับเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ม.แม่โจ้ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์