วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2564 (MAEJO IP AWARDS 2021)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2564 (MAEJO IP AWARDS 2021)” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อยกย่องและเชิดชู หน่วยงานและบุคลากร ที่มีผลงานการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านการดำเนินงานของอุทยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด ได้แก่ รศ.ดร นิวุฒิ หวังชัย และ รศ. ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สูงสุด ได้แก่ ผศ. ดร นลิน วงศ์ขัตติยะ คณะวิทยาศาสตร์
3. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ
4. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สูงสุด ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ
5. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับอนุญาตใช้สิทธิสูงสุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ
ข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[su_custom_gallery source=”media: 74583,74584,74585,74586,74587,74588,74589,74591,74592,74593,74594,74595,74596,74597,74598,74599,74600,74601,74602″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]