วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมยินดีกับ 4 คณบดีที่ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ ให้แก่ 4 คณบดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

3. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร