วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์”

วันที่ 20-21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีเกษียณอายุ จำนวน 43 ราย แบ่งเป็น

ข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. นางสาววัลยา โมราสุข สังกัด สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขัติยะ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์บัญชา พงศ์พิศาลธรรม สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นายมานิตย์ พรหมมา สังกัด สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2. นายจำรัส สายเขียว สังกัด สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
3. นายทรบ ถวาย สังกัด ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายเกษตร แสนวาสน์ สังกัด กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 26 ราย ได้แก่
1. นายจรัส เกิดโพชา สังกัด กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ สังกัด กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายประพันธ์ ขันทอง สังกัด กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา ชาลีพรหม สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร
7. นางกนกพร นันทดี สังกัด สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
9. อาจารย์พิมพร มนเทียรอาสน์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
10. นางบุษบา กาหล ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจวบ ฉายบุ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร
14. อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15. นางธัญพร เดชะวัง สังกัด สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
18. นายเอนก รักษาสกุล สังกัด สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
19. นางแสงจันทร์ ศรีวังพล สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง สังกัด คณะศิลปศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
22. อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
23. นางสาวอัจฉรา บุญเกิด สังกัด กองบริหารงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
24. นางศรุดา ทองหลอม สังกัด ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
25. นายบุญธรรม บุญเลา สังกัด กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
26. นางพอตา สุวรรณหล่อ สังกัด ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน 8 ราย ได้แก่
1. นายเชฎฐา ถนอมชาติ สังกัด กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอุดม สุภาศรี สังกัด กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวนันทา สีเผือก สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางสุมาลี ปานสีสด สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางเล็ก ยังศักดิ์ ตำแหน่ง สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายประถัม ไวรักษ์ สังกัด ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นายไมตรี จันทร์เจริญ สังกัด ฟาร์มมหาวิทยาลัย
8. นายไมตรี วงค์สถาน สังกัด กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

พนักงานส่วนงานเกษียณอายุ จำนวน 1 ราย ได้แก่
1. นายบุญศรี บุญเรือง สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 และโถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดงานโดยถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 136/256 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่กำหนดการจัดงามตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 74334,74335,74336,74337,74338,74339,74340,74341,74342,74343,74344,74345,74346,74347,74348,74349,74350,74351,74352,74353,74354,74355,74356,74357,74358,74359,74360,74361,74362,74363,74364,74365,74366,74367,74368,74369,74370,74371,74372,74373,74374,74375,74376,74377,74378,74379,74380,74381,74382,74383,74384,74385,74386,74387,74388,74389,74390,74391,74392,74393,74394,74395,74396,74397,74398,74399,74400,74401,74402,74403,74404,74405,74406,74407,74408,74409,74410,74411,74412,74413,74414,74415,74416,74417,74418,74419,74420,74421,74422,74423,74424,74425,74426,74427,74428,74429,74430,74431,74432,74433,74434,74435,74436,74437,74438,74439,74440,74441,74442,74443,74444,74445,74446,74447,74448,74449,74450,74451,74452,74453,74454,74455,74456,74457,74458,74459,74460,74461,74462,74463,74464,74465,74466,74467,74468,74469,74470″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]