วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

นักศึกษาสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) Thesis of the year award 2021

นางสาวณัฐนรี อาคะมา นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลวัลชมเชย ในการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) Thesis of the year award 2021 (TOY ARCH 2021) ประเภท : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคล้านนา “รางวัลชมเชย” ชื่อโครงการ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภาคใต้”

.
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภาคใต้ เป็นโครงการรองรับผู้พิการจากเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ ที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจและแนวโน้มความผิดปกติทางจิตใจสูงกว่าผู้พิการจากสถานการณ์อื่นๆ เป็นพื้นที่ที่เน้นฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการซ้ำซ้อนหรือลดความพิการ สามารถกลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยใช้แนวคิด H2O Renovation (H2 = Homelike, Harmless) (O = Oxygen) H2O คือการใช้น้ำในการบำบัดหลักของตัวภาพรวมโครงการในการเพิ่มออกซิเจนในโครงการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจ และเติมเต็มด้วย Homelike การสร้างความคุ้นเคยให้ผู้มาใช้โครงการ ที่เริ่มต้นโดยการดึงความคุ้นเคยในพื้นที่เข้ามา อย่างการดึงเอาเอกลักษณ์องค์ประกอบของอาคาร Arch wall ของรูปแบบอาคารพาณิชย์ มัสยิดในพื้นที่หรือแม้แต่การใช้วัสดุในพื้นที่เข้ามา ส่วน Harmless คือการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้โครงการ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งโครงการอยู่ในจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และสุดท้ายคือ Oxygen การใช้ธรรมชาติเข้ามาร่วมการสร้างสภาพแวดล้อมของโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการสถานพยาบาล การมีสภาพแวดล้อมที่ดี จะให้ผลดีทั้งผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ และมีผลต่อการพัฒนาและฟื้นฟูผู้ป่วย

ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม