วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาสินค้าเกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 (Developing Agro-Product Fight against COVID-19)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

สมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาสินค้าเกษตรไทย สู้ภัยโควิด-19 (Developing Agro-Product Fight against COVID-19)

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อมโยงองค์ความรู้และขยายผลงานวิจัยต่อยอดสู่การแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์

โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้พบและรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์, การทำแผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด สร้างแนวความคิดต่อยอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ผ่านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่เพจ facebook : IQS Maejo
หรือ โทรศัพท์ 053-875643 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.