อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมและเทคโนโลยี “การเกษตรที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะที่ก่อกวน” ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านระบบออนไลน์

17 ก.ย. 2021
11

On September 16, 2021, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma , the President of Maejo University and the President of Asean Agriculrture University Network (AAUN) and the President of Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU), delivered the Keynote Speech in the 3rd National Conference on Food, Environment, Engineering and Technology “Sustainable Agriculture through Disruptive Smart Farming Innovation and Technology” in the topic of “Current Innovation and Implementation of Modern Technology in Food and Sustainable Agriculture” hosted by Bataan Peninsula State University in partnership with Philippine Association of Agriculturists, Inc. Central Luzon (Tamarind Chapter).

วันที่ 16 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประธาน Asean Agriculrture University Network (AAUN) และประธาน Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมและเทคโนโลยี “การเกษตรที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะที่ก่อกวน” ในหัวข้อ “นวัตกรรมในปัจจุบันและการปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Bataan Peninsula State ร่วมกับPhilippine Association of Agriculturists, Inc. Central Luzon (Tamarind Chapter).

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน