วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2564 และวิธีการจัดทำ OKR ของหน่วยงาน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กองกลางได้มีการจัดอบรมโครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2564 และวิธีการจัดทำ OKR ของหน่วยงาน  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และ นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวต้อนรับ  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดนี้มีบุคลากรกองกลาง  งานประสานงานกรุงเทพ(ออนไลน์) บุคลากรสถานีวิทยุเข้าร่วมโครงการ ภายใต้มาตราการโควิด-19

โดยโครงการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ กองกลางจึงได้จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2565 เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเพิ่มเติม และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐอีกด้วย พร้อมสร้างความเข้าใจในการตั้งเป้าหมายและกำหนด OKR ของบุคคล หน่วยงาน องค์กร และรู้ภารกิจของตนเองอย่างชัดเจนที่จะช่วยผลักดันการทำงานของแต่ละส่วนให้ดีที่สุด

การจัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2564 และวิธีการจัดทำ OKR ของหน่วยงาน  ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “จิตบริการ และการสื่อสารเชิงบวก” โดย อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารัง คณะบริหารธุรกิจ และสัมมนาหัวข้อ “OKRs” โดยนายอัศวเทพ คันชิน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย   นอกจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการยังร่วมกันทำกิจกรรม WORKSHOP ในการระดมความคิดทบทวนด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และปณิธาน ของกองกลางอีกด้วย

[su_custom_gallery source=”media: 74234,74233,74235,74236,74251,74250,74249,74247,74246,74245,74244,74243,74242,74241,74240,74239,74238,74237″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU BIG cleaning day ประจำปี 2566
บุคลากรกองกลาง สวัสดีปีใหม่ รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดใหม่ ย้ายไปสังกัดงานอำนวยการ กองกลาง