วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธีการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความร่วมมือ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ นายณัฏฐพล จิระสกุลไทย ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เป็นตัวแทนฝ่าย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต ภาณุเดช บุญเรือง ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ในการร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบัน ตกลงร่วมมือกันศึกษา วิจัย เชิงพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริม การปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ ดังนี้
1.เพื่อศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะในพื้นที่บ้านโคกล่าม บ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี หรือพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกันในอนาคต ด้วยรูปแบบของการวิจัยเชิงพัฒนา
2.เพื่อศึกษาต้นแบบการปลูกพืชมูลค่าสูง “กัญชง” (กระบวนการต้นน้ำ) จากการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G
3. เพื่อศึกษาการคัดเลือกสายพันธุ์พืชกัญชงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ ใน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย
4.เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ สำหรับการเป็นต้นแบบในการขยายผลพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม

[su_custom_gallery source=”media: 74099,74109,74108,74107,74106,74105,74104,74103,74102,74101,74100″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ข่าว : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้