งานกีฬา. ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาและนันทนาการจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

วันนี้ 25 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น.ที่ผ่านมา งานกีฬา. ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาและนันทนาการจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องเรียน 208 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ศุกรี. อยู่สุข คณบดี.ม.แม่โจ้-แพร่ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ. ซึ่งมีนักกีฬาเปตอง ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน. 30 คน ได้รับความรู้ด้านพื้นฐานการเล่น. และกติกา. การตัดสินกีฬาเปตอง. ได้รับงบประมาณการจัดอบรมจาก. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ