คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2564″

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในงานพิธี “ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2564″ ซึ่งปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดงานแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับพิธีดังกล่าวนั้นเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา

 

[su_custom_gallery source=”media: 73912,73913,73914,73915,73916,73917,73918,73919,73920,73922,73923,73924,73925,73926″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]