วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมแถลงแนวทางการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคไม้ผล อัตลักษณ์ของดี จังหวัดลำพูน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ แปลงลำไยเบี้ยวเขียวนางวิไลวรรณ กองเจริญ บ้านไร่ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นางรัตติกาล ภิญโญภัสสรสิรื ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงแนวทางการ ประชาสัมพันธ์ไม้ผลอัตลักษณ์ของดี ของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้แก่ ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว มะม่วงมหาชนก และม่วงเขียวมรกต ในงาน “ ไม้ผลอัตลัษณ์ ของดี ของ ( ลำ ) ลำพูน ” เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภายในงานได้มีการประกวดลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 6 รางวัล
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการได้แถลงแนวทางการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการบริโภค ไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว ซึ่งเป็นลำไยที่เกษตรกรนิยมปลูก เพื่อจำหน่ายผลสด และยังมีมะม่วงมหาชนก และม่วงเขียวมรกต ที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอบ้านโฮ่ง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการขั้นตอนการเพาะปลูก โดยเฉพาะลำไยซึ่งเป็นพืชที่ต้องให้ความเอาใจใส่ โดยการบำรุงรักษาต้นและตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกผลได้มีคุณภาพดี และพัฒนาขั้นตอนการรักษาคุณภาพ ขณะขนส่งก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคประทับใจในรสชาติ ของผลไม้จากจังหวัดลำพูน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ขออนุญาตคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อ จัดงานตามแนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ โดยจัดในพื้นที่สวนลำไย ซึ่งเป็นสถานที่โปร่ง มีอากาศ ถ่ายเท มีการตั้งจุดลงทะเบียน วัดไข้ และจำกัดจำนวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน .
[su_custom_gallery source=”media: 73822,73823,73824,73825,73826,73827″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]