วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานปฐมนิเทศและโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศและโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการผลิตกัญชาในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอินทรีย์ในระดับอาเซียน จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
[su_custom_gallery source=”media: 73811,73812,73813,73814,73815,73816″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
.