วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวัน 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี และเป็นประธานกรรมการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัมชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี และเป็นประธานกรรมการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ ได้กล่าววัตถุประสงค์ ชี้แจงความเป็นมาของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ และแนวทางการดำเนินงานของ อว.ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดแพร่ และได้มีการรายงานความก้าวหน้ารอบระยะ 6 เดือน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่จังหวัดแพร่(28ตำบล) โดยอาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน(รองคณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ) 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 5 ตำบล โดยอาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 3.วิทยาลัยชุมชนแพร่ 3 ตำบล โดยนายประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 4.รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิคเทคโนโลยี จ.แพร่ โดย ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ผจก.ลินิคเทคโนโลยี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ 5.ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค มทร.ล้านนาเชียงใหม่ พื้นที่แม่ปาก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 6.หารือแนวทางในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยอาจาย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ ผู้ดำเนินรายงาน ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป

ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

[su_custom_gallery source=”media: 73792,73793,73794,73795,73796,73797,73799,73800,73801″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]