มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การให้ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC Thailand)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การให้ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ตั้งเป้าหมายให้คนไทยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและนวัตกรรมมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยยกระดับสินค้าและบริการทัดเทียมประเทศคู่ค้าต่างชาติ 

ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าถึงกลุ่มนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นตัวแทนลงนามทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) เข้าร่วมเป็นพยาน และผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา 10 แห่ง (ผ่านระบบออนไลน์) ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ TISC นอกจากมุ่งสร้างเครือข่ายส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษา วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ” 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการเดินหน้าที่สำคัญของวงการทรัพย์สินทางปัญญาไทยในการสร้างนักประดิษฐ์และนักวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างผลงานสิทธิบัตรและนวัตกรรมของไทยที่มีมูลค่า พร้อมสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการซื้อ-ขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และที่สำคัญเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันการศึกษาจะสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อวงการทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจของไทยอย่างแน่นอน”

ข่าว : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ)

[su_custom_gallery source=”media: 73509,73510,73511,73512,73513,73514,73515,73516,73517,73518,73519,73520,73521″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]