หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ How to Publish in Journal

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ How to Publish in Journal
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
📌 วันที่ 14 สิงหาคม 2564
📌 ออนไลน์ผ่าานระบบ Zoom
📌 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว 062-2911166
[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/RQcode-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ-14สค64.pdf”]