วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล “Green Youth” 3 ปีซ้อน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

.
กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม Green Youth สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
 
กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” มีสมาชิกในชมรม 4 คน ได้แก่ นางสาวธิดาพร คำแก้ว นางสาวประไพวรรณ สุริยเลิศ นางสาวไอซ์ เกตเพิ่มพูน และ นายธนทัต บัวศรี เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ
 
กองกำลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างเต็มภาคภูมิ
ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร