รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิยทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 872 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ(ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง)

14 ก.ค. 2021
11

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิยทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 872 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ(ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง)