ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

12 ก.ค. 2021
10

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ณ โรงพยาบาลละแม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม โดยจะฉีดเข็มที่สองอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ เวลาและสถานที่เดิม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ผู้บริหารพบบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับ รร.บ้านแหลมสันติ