วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับเบื้องต้น

30 มิ.ย. 2021
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับเบื้องต้น กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) ในการอบรมดังกล่าวได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น” เป็นวิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประยุกต์” เป็นวิทยากรบรรยายโดยอาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ การบรรยายเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และไม้ประดับเพื่อการสร้างอาชีพเสริม” เป็นวิทยากรบรรยายโดยนายวรณัฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา จากนั้นเป็นการฝึกการปฏิบัติเรื่อง “วิธีการออกปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” โดยนายบุญตัน สุเทพ นักวิชาการเกษตร และนางสาวนิศานาถ มิตตะกัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 72720,72721,72722,72723,72724,72725,72726,72727,72728,72729″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน