ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

19 มิ.ย. 2021
9

วันที่ 19 มิ.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 65/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1 ให้ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้
1.1 ให้กลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน
1.2 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) แก่กลุ่มนักเรียนตามข้อ 1.1
1.3 ให้ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน
1.4 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด

2 ปิดร้าน “Hanawa” ตั้งอยู่เลขที่ 185/3 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
2.1 ให้เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน
2.2 ให้พนักงานของร้านทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน
2.3 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและทีมสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ยังมีคำสั่งให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคล สถานที่ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564